ข้าว ในเศรษฐกิจไทย

อัมมาร์ สยามวาลา
หนังสือซึ่งเป็นความพยายามของผู้เขียนที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เรียนและสอนอยู่ในห้องเรียนนั้นเป็นแนวความคิดที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงพฤติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นว่ามันเชื่อมโยงกันอย่างไรหรือไม่ แบ่งเนื้อหาเป็น 2 ภาค ภาคแรก คือ การผลิตข้าว ซึ่งมีหัวข้อหลักได้แก่ ปัจจัยในการผลิตข้าวและการวัดประสิทธิภาพของปัจจัย, ที่ดิน, น้ำ, ปุ๋ย, พลังงานคน พลังงานสัตว์ และพลังงานเชื้อเพลิง ส่วนภาคหลัง คือ การตลาดและราคา ซึ่งมีหัวข้อหลักได้แก่ การตลาดข้าว, โรงสีข้าว, ความสัมพันธ์ระหว่างราคาข้าวระดับต่างๆ, การกำหนดระดับราคาข้าว, ประวัตินโยบายข้าวของรัฐบาล
สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
ISBN :
จำนวนหน้า : 191 หน้า
ขนาด : 33.58
หมวดหมู่ : การศึกษา