การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของชนชั้นผู้นำไทยตั้งแต่รัชกาล๔-พ.ศ.๒๔๗๕

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
หนังสือที่ครอบคลุมเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของชนชั้นผู้นำไทยตั้งแต่รัชกาลที่ ๔ – พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยเนื้อหาหลักๆ ได้แก่ การก่อตัวของสำนึกทางประวัติศาสตร์แบบใหม่, สำนึกทางประวัติศาสตร์กับการสถาปนารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์, รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์กับการเกิดสำนึกทางปัจเจกชน, การเปลี่ยนแปลงของสำนึกทางประวัติศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
ISBN : 974-584-860-3
จำนวนหน้า : 360 หน้า
ขนาด : 126.02
หมวดหมู่ : กฎหมาย การเมือง