เขียนชนบทให้เป็นชาติ

เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
200.00 บาท
รับ 20 points
กำเนิดมานุษยวิทยาไทยในยุคสงครามเย็น
หนังสือเล่มนี้เป็นงานศึกษาเกี่ยวกับกำเนิดและลักษณะของวิชามานุษยวิทยาไทย และสาขาวิชาไทยศึกษา (Thai Studies) ในยุคแรกเริ่มช่วงทศวรรษ 1950 และ 1970 ซึ่งเป็น 2 ทศวรรษแรกของสงครามเย็น (Cold War) คำถามสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือ หมู่บ้านชนบทไทยกลายเป็นหน่วยของการวิเคราะห์และหน่วยของการพัฒนาในสายตาของรัฐและนักมานุษยวิทยาไทยได้เมื่อไรและอย่างไร ?
สำนักพิมพ์ : มติชน
ISBN : 9789740216544
จำนวนหน้า : 184 หน้า
page view : 51 Views

รายละเอียด

เพื่อที่จะตอบคำถามดังกล่าว ผู้เขียนจึงจัดวางกรอบในการวิเคราะห์ให้อยู่ในชุดความรู้ที่เรียกว่า “สังคมวิทยาความรู้” หรือ Sociology of Knowledge ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขเชิงโครงสร้างและบริบทของความเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมถึงความสัมพันธ์ทางอำนาจในช่วงเวลาหนึ่งๆ ที่กำหนดกระบวนการสร้างความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ

เป้าหมายของหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่การปฏิเสธ หรือต้องการผลักไสมรดกทั้งหมดของอาณานิคม หรือจักรวรรดินิยมอเมริกัน แต่มุ่งไปที่การวิพากษ์และเปิดเผยให้เห็นลักษณะของความรู้ ทางมนุษยวิทยาของไทยยุคบุกเบิกที่ไม่อาจแยกขาดจากสงครามเย็น ทั้งในฐานะบริบททางประวัติศาสตร์ และในฐานะโลกทัศน์ทางสังคมการเมือง...

Related Book / เราว่าคุณน่าจะสนใจ