พลเมืองดี การสร้างสังคมแห่งการตื่นรู้

ติช นัท ฮันห์
175.00 บาท
รับ 17 points
หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ มีความตั้งใจอย่างมาก ที่จะนำพระพุทธศาสนาออกสู่สายตาพลเมืองโลก เพื่อให้เห็นว่าทุกคนสามารถนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ไม่ว่าเราจะมาจากศาสนาใด ชนชาติใด เชื้อชาติใด ในหนังสือเล่มนี้ได้ชี้ให้เห็นถึง หนทางจริยธรรมอันงดงาม บนพื้นฐานของการเจริญสติ สมาธิ และปัญญา
ชื่อผู้แต่ง : ติช นัท ฮันห์
สำนักพิมพ์ : FreeMind ฟรีมายด์
ISBN : 9786164030695
จำนวนหน้า : 168 หน้า
page view : 8 Views

รายละเอียด

แก่นสารของหนังสือเล่มนี้ช่วยให้เราได้พิจารณา ได้เข้าถึงความจริงอันประเสริฐในชีวิต นั่นคืออริยสัจสี่ ทำให้เราเห็นแง่มุมใหม่ของความจริงอันประเสริฐแต่ละข้อ ที่เราอาจไม่เคยเห็น และช่วยเปิดตาเปิดใจของเราให้เข้าใจชีวิตมากขึ้น ไม่เพียงแต่เท่านั้น เนื้อหาบางส่วนยังช่วยทำให้เราเห็นถึง หนทางการดำเนินชีวิตอย่างละเอียด ลุ่มลึกในความหมายของอริยมรรคมีองค์แปด เพื่อให้เราได้ดำรงชีวิตร่วมกัน และประกอบอาชีพอย่างมีจริยธรรมอยู่บนพื้นฐานของหนทางแห่งความจริงอันประเสริฐ ซึ่งทำให้เราข้ามพ้นความคิดเห็นที่ผิด และการมองที่แบ่งเป็นสองขั้ว สองฝ่าย ช่วยให้เราแปรเปลี่ยน และเข้าสู่วิถีที่มองทุกคนทุกสิ่งเป็นดั่งกันและกัน และสรรพสิ่งต่างๆ ล้วนเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ทำให้เรามีแนวทางในการตัดสินใจและนำไปสู่การกระทำอันถูกต้องเหมาะสมและงดงาม ซึ่งจะยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่มาสู่ตนเอง สังคม และโลก หลีกเลี่ยงความเสียหายอันมหาศาลที่ส่งผลร้ายให้กับตนเอง สังคม และโลก การดำรงชีวิตอยู่บนหนทางแห่งความจริงอันประเสริฐนั้น เป็นหนทางที่นำมาซึ่งความรักที่แท้จริง ความเมตตากรุณา ความกลมกลืน และความปกติสุข

Related Book / เราว่าคุณน่าจะสนใจ