Page 10 - ปลดล็อค สู่ ความมั่งคั่ง
P. 10

2.1 เร่ิมเรียนรู้วธิ ีรวย

1. ปรับเปลยี่ นแผนผงั การเงิน ทงั ้ หมดในสมองคณุ ให้สอดคล้องกบั ความรวย
   ความมงั่ คง่ั และอสิ รภาพที่คณุ ต้องการ

2. ศกึ ษา เรียนรู้ ค้นคว้าหาข้อมลู หาหนทาง วิธีสร้าง ความร่ารวย
   โดยอย่บู นพืน้ ฐานของศีลธรรมอนั ดงี าม

3. เปิ ดตา เปิ ดหู เปิ ดใจ เปิ ดโอกาสให้ตัวเอง

4. มองโลกปัจจบุ นั ให้ถ่องแท้ มองโลก อนาคตให้ออก โดยอ้างองิ ข้อมลู จากจาก
   สถิตทิ ี่ผา่ นมา

ปลดลอ็ ค สู่ ความม่งั ค่ัง by www.WealthPublic.com

                                      4
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15