Page 4 - A'lure Digital issue 1 : Jun-2016
P. 4

KH AOSARNEventNews

BIKE NIGHT # 1

       เป็นงานรวมพลไบค์เกอร์รุ่นใหญ่   เท่าน้ัน นอกจากนั้นยังมีน�้ำจิ้มรสเด็ดคือ ดีเจ
ที่น่าสนใจงานหน่ึงของปีน้ีทีเดียว ส�ำหรับงาน   สาวสวยมาเปิดเพลงให้ได้ขยับแข้งขยับขากัน
KHAOSARN BIKE NIGHT #1 เม่ือวันท่ี27 เมษายน   อีกทั้งยังมีวงดนตรี จาก Brick Bar มาแจมกันอย่าง
2559 ที่ผ่านมาซ่ึงเป็นงานที่ทาง Buddy จัดข้ึนมา เมามันส์ ส่วนไฮไลท์เด็ดคือ พี่หนุ่ย อ�ำพล ข้ึนเวที
เพ่ือระลึกถึง เฮียกู้ คุณไทฟ้า ชยวรประภา โดย   มาแจกเสื้อให้กับแฟนๆ ด้วย ส�ำหรับคนที่รัก
มอบหมายให้ X-BONE เป็นคนจัดการดูแลทุกอย่าง    ฮาร์เล่ย์แล้วงานนี้เต็มอ่ิมแน่นอนแถมยังได้เห็น
ท�ำให้ถนนข้าวสารคึกคักและครึกครื้น เต็มไปด้วย  แฟช่ันการแต่งตัวท่ีแต่ละคนมาแบบจัดเต็มไม่ยอม
ไบค์เกอร์รุ่นใหญ่และฮาร์เล่ย์-เดวิดสันมากมาย   กันและไม่กลัวร้อนกันเลยเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ใน
แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เป็นการรวมตัวของแก๊ง   โลกของชาวร็อคที่คลั่งไคล้ 2 ล้อในหนังยุค 70’s
มอเตอร์ไซค์หลายๆ กลุ่มซ่ึงล้วนแต่เป็นรุ่นใหญ่  ยังไงยังง้ัน อย่านึกว่ามีแต่รุ่นใหญ่เท่านั้นนะ เพราะ
และมีสมาชิกมากมาย แต่บอกเลยว่างานนี้ไม่มี    เราแอบเห็นพ่อหนุ่ม มาริโอ้ เมาเร่อ ควบฮาร์เล่ย์
การกระทบกระทั่งกันอย่างแน่นอน เพราะมีแต่     คันเก่งมาร่วมแจมด้วย ถือว่าเป็นงานท่ีประทับใจ
อบอวลไปด้วยมิตรภาพท่ีมาจากไบค์เกอร์ตัวจริง    งานหน่ึงแบบไม่ต้องลังเล

ISSUE 71 JUNE | 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9