Page 7 - AROUND issue 80 : Sep-2016
P. 7

สถำบันดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนำทูลเกล้ำทูล พระรำชด�ำรัสตอบนักข่ำวต่ำงประเทศที่เคยทูลถำม ต่อว่ำท�ำไมพระองค์จึงวำงพระทัยกับพยำบำลนัก พระองค์
      กระหม่อมถวำยประกำศนียบัตรเกียรติคุณขั้นสูง ให้ทรง พระองค์ว่ำเหตุใดจึงไม่ทรงแย้มพระสรวลนักว่ำ...“She’s จึงทรงมีพระรำชด�ำรัสตอบอีกว่ำ “ก็เพรำะพยำบำลเป็น
      ด�ำรงต�ำแหน่งสมำชิกกิตติมศักดิ์ และทรงมีพระรำชด�ำรัส my smile” สมเด็จพระนำงเจ้ำฯคือรอยยิ้มของพระองค์ คนเลี้ยงเรำมำ” ไม่ว่ำจะอย่ำงไร พระองค์ก็ทรงส�ำนึกใน
      ตอบที่สะท้อนถึงควำมหลงใหลและเปิดกว้ำงในสุนทรียะ นั่นเอง       พระกรุณำธิคุณของพระรำชชนนี และทรงตอบแทนท่ำน
      ทำงดนตรีของพระองค์ว่ำ “ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้ำพเจ้ำ         อย่ำงเต็มพระรำชหฤทัยที่สุดเท่ำที่ลูกคนหนึ่งจะพึงกตัญญู
      จะเป็นแจ๊สหรือไม่แจ๊สก็ตำม ดนตรีล้วนอยู่ในตัวคนทุกคน และสิ่งที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และจงรักภักดีต่อมำรดำของตนได้
      เป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเรำ ส�ำหรับข้ำพเจ้ำ ดนตรีคือ ทรงเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับพสกนิกรชำวไทยมำโดยตลอด
      สิ่งประณีตงดงำม และทุกคนควรนิยมในคุณค่ำของดนตรี คือ พระรำชกรณียกิจในฐำนะลูกที่ดี ในครั้งที่สมเด็จ ยังมีภำพอีกหลำยร้อยภำพ ควำมทรงจ�ำอีกนับหมื่นพัน
      ทุกประเภท”             พระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี หรือสมเด็จย่ำยัง ที่เรำยังไม่ได้ยกมำกล่ำวถึง ควำมทรงจ�ำของพวกเรำเกี่ยวกับ
                       ทรงพระชนม์อยู่นั้น พระองค์ทรงเอำพระทัยใส่ใน พระองค์ท่ำนอำจแตกต่ำงกันออกไป แต่คงไม่มีใครปฏิเสธ
      นอกจำกพระรำชกรณียกิจของพระองค์อันเป็นที่ประจักษ์ พระพลำนำมัยและควำมสะดวกสบำยของพระรำชชนนีอยู่เสมอ ได้ว่ำพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชเป็น
      ของปวงชนชำวไทยแล้ว พระองค์ยังทรงเป็นต้นแบบ แม้จะทรงงำนหนักเพียงไร แต่ก็ยังทรงมำร่วมเสวย ทั้งพระมหำกษัตริย์และมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลก
      ของหัวหน้ำครอบครัวที่ดี ดังจะเห็นได้จำกควำมรักที่ พระกระยำหำรและดูแลพระรำชชนนีได้อย่ำงไม่ขำดตกบกพร่อง ทั้งยังเป็นต้นแบบในกำรด�ำเนินชีวิตของพสกนิกรชำวไทย
      พระองค์มีต่อสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระรำชชนนีจะเสด็จไปที่ไหน ท่ำนก็จะทรงอำสำเป็น ทุกหมู่เหล่ำ ที่แม้พระวรกำยจะต้องดับไปตำมสังสำรวัฏ
      คู่พระบำรมีผู้เสด็จตำมพระองค์ไปเยี่ยมพสกนิกรชำวไทย ผู้ประคองพระมำรดำด้วยพระองค์เอง ตำมพระรำชด�ำรัส หำกแต่คุณูปกำรที่พระองค์ได้ทรงรังสรรค์ไว้ให้ปวงชน
      ในทุกหนแห่ง ซึ่งสมเด็จพระนำงเจ้ำฯเคยเปรียบพระองค์ว่ำ แก่เหล่ำทหำรอำรักขำที่ว่ำ “ไม่ต้อง คนนี้เป็นแม่ของเรำ  ชำวไทยและโลกใบนี้ครั้งยังทรงมีพระชนม์อยู่ จะยังคง
      “พระเจ้ำอยู่หัวเป็นน�้ำ ฉันจะเป็นป่ำ ป่ำที่ถวำยควำมจงรัก เรำประคองเอง” ครั้งหนึ่งนำยแพทย์ได้ทูลถำมพระองค์ว่ำ โชติช่วงอยู่ในจิตใจพวกเรำทุกคนสืบต่อจนชั่วลูกชั่วหลำน
      ภักดีต่อน�้ำ...พระเจ้ำอยู่หัวสร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำ ฉันจะสร้ำงป่ำ” เหตุใดจึงทรงยอมให้พยำบำลเป็นผู้จัดพระโอสถเม็ดและ ตรำบนิจนิรันดร์
      ควำมเมตตำอำรีของสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ มิเพียงแผ่ไพศำล พระโอสถฉีดให้พระองค์ ทั้งที่มีหมอฝีมือดีมำกมำยรอถวำย
      ถึงพสกปกเกล้ำทั่วประเทศ หำกยังเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้ กำรรับใช้พระองค์อยู่ ทรงมีพระรำชด�ำรัสตอบไปว่ำ “เพรำะ
      พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชทรงมี มันเป็นหน้ำที่ของพยำบำล” นำยแพทย์ท่ำนนั้นทูลถำม
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12