เตรียมตัวให้พร้อม…บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน 2567 เงื่อนไขและสวัสดิการเปลี่ยน!

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน 2567 รอบใหม่กำลังจะเปิดให้ลงทะเบียน มาศึกษารายละเอียดล่วงหน้ากันได้เลยค่ะ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นโครงการที่รัฐบาลออกแบบมาสำหรับช่วยเหลือค่าครองชีพของคนที่มีรายได้น้อย ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะได้รับเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐ เพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายประจำวัน ทั้งค่าโดยสาร หรือค่าสาธารณูปโภค ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่จำเป็น ที่จะช่วยทำให้ชีวิตขับเคลื่อนต่อไปได้

ทั้งนี้ จะมีการเปิดรับสมัครให้ประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน 2567 โดยผู้ที่ต้องการสมัครจะต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน จึงจะสามารถที่จะใช้สิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้มีเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้

 

เงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน 2567

เกณฑ์เงื่อนไขใหม่สำหรับคนที่จะสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน 2567 ได้ จะต้องมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้ มาตรวจสอบกันได้เลย

1 มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสัญชาติไทย 

2 รายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

3 วงเงินกู้ไม่เกินหลักเกณฑ์ เช่น วงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1.5 ล้านบาท หรือวงเงินกู้สำหรับยานพาหนะไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นต้น

4 ต้องนำเกณฑ์หลักทรัพย์มาใช้ในการพิจารณาด้วย โดยต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ 

5 ไม่มีบัตรเครดิต

ตัวอย่างความช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน 2567 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน 2567 พร้อมมอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังต่อไปนี้

1 วงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ 200-300 บาทต่อเดือน 

2 ค่ารถโดยสารสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ รถไฟฟ้า รถบขส. หรือรถไฟ 500 บาทต่อเดือน 

3 ส่วนลดค่าแก๊สหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน

4 เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 50-100 บาทต่อเดือน

5 ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน และค่าประปาไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน

6 ค่าช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาทต่อเดือน และเมื่อรวมกับที่ค่าช่วยเหลือที่ผู้พิการเคยได้รับ 800 บาทเป็นประจำอยู่แล้ว ก็จะรวมเป็นค่าช่วยเหลือผู้พิการ 1,000 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ เงินช่วยเหลือในส่วนต่างๆ ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน 2567  จะได้รับในระยะเวลาที่ไม่เท่ากัน และบางส่วนก็จะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ยกตัวอย่าง เช่น ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าโดยสารสาธารณะ ส่วนลดการซื้อเข้าแก๊สหุงต้ม แต่หากเป็นส่วนของเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ส่วนลดค่าไฟฟ้าหรือค่าน้ำประปา จะสามารถกดเป็นเงินสดได้ 

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน 2567 ลงทะเบียนที่ไหน

ผู้สนใจสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน สามารถวอล์กอินเพื่อลงทะเบียนตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

  • ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ หรือสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
  • กรมบัญชีกลาง
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

และสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เพื่อสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามที่โครงการกำหนดได้เช่นกัน

 

ทั้งนี้ การเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน 2567 รอบใหม่ในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ปี 2567 จะเปลี่ยนเป็นการใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใครที่เคยมีบัตรนี้อยู่แล้วก็ยังจำเป็นจะต้องสมัครใหม่ด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากจะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ตามที่กล่าวข้างต้นนั่นเอง